Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Y & Y TRADE bvba – KBO-nummer: 0722.601.993

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Y & Y TRADE bvba, hierna te noemen "de Opdrachtnemer”, gevestigd te 2900 Schoten, Wijnegembaan 2 unit 18.

1.2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht accepteert een (potentiële) opdrachtgever de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen alsdan met uitsluiting van andere voorwaarden, welke dan ook, van toepassing zijn.

1.3. Een van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts bij een schriftelijke instemming van Opdrachtnemer gelding hebben en hem binden of blijken uit de uitvoering door de Opdrachtnemer. Een dergelijke schriftelijke instemming zal slechts gelden voor zolang de uitvoering van een opdracht in het kader waarvan deze gegeven is voortduurt. Een dergelijke instemming zal dus nooit verder kunnen reiken dan de opdracht waarvoor zij werd gegeven.

1.4. Bepalingen van de Opdrachtnemer daarentegen die naar hun aard bestemd om ook na het eindigen of beëindigen van de overeenkomst voort te duren, blijven echter wel van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

1.5. Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de algemene voorwaarden en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De nietige of onwerkzame bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de bedoeling van de Opdrachtnemer zo dicht als mogelijk benadert.

1.6. De Opdrachtnemer kan de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan aan de opdrachtgever en zijn van toepassing op alle nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomsten en op alle tussen partijen lopende overeenkomsten, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bekendmaking

Artikel 2. Overeenkomsten.

2.1. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtnemer van de opdracht of door de feitelijke uitvoering door de Opdrachtnemer.

2.2. Indien zou blijken dat een opdrachtgever niet voldoende waarborg biedt waar het de betaling van de uit te voeren werkzaamheden, dan wel te verrichten leveranties betreft, is de Opdrachtnemer gerechtigd zijn prestaties op te schorten en/of de nodige provisies op te vragen alvorens zijn werkzaamheden/leveranties verder te zetten. Het is aan de Opdrachtnemer toegestaan om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te (doen) verrichten.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen de Opdrachtnemer en een (potentiële) opdrachtgever binden (opgegeven) maten, gewichten, eigenschappen, en dergelijke, van door hem bij een aanbieding geoffreerde, dan wel van door hem bij de uitvoering van een opdracht gebruikte, materialen en producten, alsmede andere gegevens daarvan, vermeld in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, en dergelijke, hem niet.

2.4. Alle maten en andere gegevens vermeld op een offerte worden steeds aanzien als maten opgegeven door de opdrachtgever. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor maten opgenomen door de opdrachtgever of derden.

Artikel 3. Afspraken.

Afspraken en/of overeenkomsten tussen een lid van het personeel van de Opdrachtnemer en een
opdrachtgever, binden de Opdrachtnemer, tenzij nadien schriftelijk door het bestuursorgaaan bevestigd, niet.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten / Persoonsgegevens/ Privacywet.

4.1. Tenzij anders tussen de Opdrachtnemer en een (potentiële) opdrachtgever zal worden
overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door hem aan deze verstrekte
gegevens betreft, bij de Opdrachtnemer. Het is aan een (potentiële) opdrachtgever slechts met
uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtnemer toegestaan om dergelijke gegevens te
verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

4.2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Opdrachtnemer aan een
(potentiële) opdrachtgever wordt verstrekt, blijft onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste
verzoek van de Opdrachtnemer onverwijld door de opdrachtgever aan de opdrachtgever terugbezorgd
te worden.

4.3. Een (potentiële) opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer bij elke overtreding van het hierin
bepaalde een boete verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de opdrachtgever om de gehele door hem geleden en nog te lijden schade van de opdrachtgever terug te vorderen.

4.4 De Opdrachtnemer verklaart dat de gegevens van de opdrachtgever die hem bekend zijn, zonder vooraf gevraagde toestemming niet aan derden worden verstrekt. De verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de privacyverklaring van de Opdrachtnemer.

Artikel 5. Verplichtingen van een opdrachtgever.

5.1. Een opdrachtgever dient, tenzij anders is of zal worden overeengekomen, er zorg voor te dragen dat de Opdrachtnemer tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen, toewijzingen, etc.;
b. de locatie, respectievelijk de ruimte, waar de Opdrachtnemer werkzaamheden zal moeten uitvoeren,
welke alsdan geheel ontruimd, proper en droog zal moeten zijn;
c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen,
etc., en dit alles op aanwijzing van de Opdrachtgever;
d. voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door de Opdrachtgever benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op aanwijzing van de Opdrachtgever;
e. alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op,
en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen,
etc.;
f. personen die, voor zover benodigd, dienen zorg te dragen voor het toezicht op voorgeschreven in
acht te nemen veiligheidsvoorschriften, en de uitvoering daarvan, onder andere bij werkzaamheden aan wegen.

5.2. Een opdrachtgever is verplicht, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een locatie van door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door de opdrachtgever daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.

5.3. Wanneer op de werf blijkt dat plaatsing niet mogelijk is omdat de ruwbouw niet klaar of eensluidend is, hanteringsmateriaal niet aanwezig is of er andere belemmeringen zijn, zal de opdrachtgever de kosten van de nutteloze verplaatsing vergoeden alsook een forfaitair bedrag ter vergoeding van andere onkosten. Indien er eventuele indexeringen .

Artikel 6. Uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

Het is te allen tijde aan Opdrachtnemer toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten.

Artikel 7. Prijswijzigingen.

De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan hem
verhogingen van kosten ten gevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, etc.,
aan de opdrachtgever door te rekenen. Zo ook is de Opdrachtnemer gerechtigd om voor hem
onvoorziene wijzigingen in materiaalprijzen en in de prijzen van door hem te leveren andere goederen aan de opdrachtgever door te rekenen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze bekend zijn gemaakt.

Artikel 8. Meer-en minderwerk.

8.1. Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien er foute gegevens verschaft zijn op basis
waarvan de offerte werd opgesteld, of indien bij opmeting of uitvoering zou blijken dat er meerwerken noodzakelijk zijn om tot een deugdelijke uitvoering te komen, heeft de Opdrachtnemer het recht de prijs aan te passen aan de gevraagde uitvoering. Elke wijziging zal via een schriftelijk addendum worden vastgelegd. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in voorkomend geval worden verrekend.

8.2. Indien en voor zover de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, zal hij gerechtigd zijn om dit aan een opdrachtgever door te rekenen. Zo geschiedt de plaatsing bij voorkeur in één keer, in overeenstemming met het Staatslastenboek STS 52 en Technische Voorlichting (TV) 188 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), tenzij anders overeengekomen. De meerkost die door een fasering van de werken zou ontstaan, is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9. Materialen.

9.1. De Opdrachtnemer wijst de opdrachtgever erop dat de kozijnen niet standaard uitgerust zijn met
veiligheidsglas. De Opdrachtnemer adviseert te allen tijde beglazing die onder de 80 cm rijkt (standaard) te vervangen door veiligheidsglas.

9.2. Zout- en chloorlucht kunnen het hang- en sluitwerk aantasten. De Opdrachtnemer is niet
verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan directe zeelucht.

9.3. Een kunststof kozijn is onderhoudsarm. Enig preventief onderhoud heeft echter wel een positief
effect op de levensduur. Door een aantal keer per jaar de kozijnen aan de buitenkant af te soppen
worden eventuele schadelijke stoffen verwijderd. Eén keer per jaar nabehandelen met de producten in 
het onderhoudspakket die door de Opdrachtnemer worden geadviseerd.

9.4. Dode wormsteken, geringe kleurverschillen (kleuren zijn indicatief), mat glans en of grillige vormen in de textuur van het hout kunnen niet worden aanzien als een gebrek.

9.5. De Opdrachtnemer verwijst voor het overige naar de bepalingen omtrent Garanties zoals
opgenomen onder artikel 16.

Artikel 10. Webshop

10.1. In het geval waarbij de opdrachtgever kozijnen inclusief beglazing via de webshop van
opdrachtnemer besteld en geleverd worden door een transportbedrijf of door de opdrachtgever
afgehaald worden bij een van de vestigingen van Opdrachtnemer, kan niet zodanig beoordeeld worden door Opdrachtnemer in casu worden aangeven of de NEN3569 norm/normen omtrent veiligheidsglas van toepassing zijn. De verantwoordelijk ligt hierbij volledig bij de opdrachtgever. De Opdrachtnemer adviseert aan de opdrachtgever zelf de normering na te leven en bij twijfel contact met de Opdrachtnemer op te nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

10.2. De Opdrachtnemer kan en zal nooit de situatie beoordelen bij webshop bestellingen, leveringen en/of afhaal opdrachten wat betreft het juiste winddrukgebied of de aantasting van hang- en sluitwerk en in het algemeen het al dan niet geschikt zijn van de bestelde producten voor de doelstelling van de opdrachtgever. De opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. De Opdrachtnemer adviseert aan de opdrachtgever bij het naleven van de normering contact met de Opdrachtnemer op te nemen.

Artikel 11. Annuleringen.

11.1. In het geval dat een opdrachtgever een aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht annuleert, zal deze alle reeds door de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) moeten vergoeden, alsmede bij wege van
schadeloosstelling één derde van het met hem overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk de
Opdrachtnemer de opdracht zou uitvoeren. In een dergelijk geval zal een opdrachtgever de
Opdrachtnemer voorts moeten vrijwaren ingeval van vorderingen van derden, die volgen uit de
desbetreffende annulering.

11.2. Betaling door een opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat
het recht aan de Opdrachtnemer onverlet om daarnaast betaling te vorderen van de gehele door hem door de annulering geleden schade.

11.3. Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het al dan niet verlenen van subsidies, het al dan niet verkrijgen van financieringen, alsmede onvoorziene omstandigheden, aan een opdrachtgever nooit een recht om tot het annuleren van een aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht over te gaan.

11.4 Maatwerk kan nooit geannuleerd worden en de volledige kost dient vergoed te worden. Deze
kosten worden voor ieder product afzonderlijk bepaald.

Artikel 12. Leveringstermijnen.

12.1. Onder levering wordt verstaan de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt en niet de
datum van eventuele afwerking. De leveringstermijn neemt een aanvang op het moment dat alle
productiegegevens (incl. maatvoering) gekend zijn. Iedere wijziging van de opdrachtgever aan een
bestelling in uitvoering doet na aanvaarding ervan een nieuwe termijn lopen.
In het geval dat een door Opdrachtnemer met een opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 15 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden en is de Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd.

12.2. Na levering van de producten rust het risico van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging bij de opdrachtgever.

12.3. De Opdrachtnemer spant zich in om de producten aan de opdrachtgever te (doen) leveren binnen de overeengekomen levertermijn. De door de Opdrachtnemer meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend.

12.4. Enkel ingeval van een aantoonbare onredelijke vertraging in de levering en na aangetekende
ingebrekestelling waaraan de Opdrachtnemer geen gevolg geeft binnen de 14 dagen, heeft de
opdrachtgever het recht om tot ontbinding van zijn aankoop over te gaan. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elke ander mogelijk verhaalmiddel. Vertraging kan geen aanleiding tot
schadevergoeding geven.

12.5. De Opdrachtnemer kan de nakoming van haar verplichtingen uit overeenkomst met de
opdrachtgever opschorten, de leveringstermijn inbegrepen, zolang de opdrachtgever niet aan al
zijn/haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst heeft voldaan.

12.6. Neemt de opdrachtnemer producten niet of niet tijdig van de Opdrachtgever af, dan treedt verzuim zonder ingebrekestelling in. De Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan tegen een stockagekost van 10 euro per dag per m2 of m3 of deze aan een derde partij te verkopen. De opdrachtgever blijft voor die producten de koopsom, vermeerderd met rente en kosten, verschuldigd.

Artikel 13. Leveringsvoorwaarden

13.1. De Opdrachtnemer hanteert een drempellevering. Dit houdt in dat het product tot aan de voorzijde van het huis geleverd wordt. De opdrachtgever dient zelf het product naar het terrein of naar binnen toe te verplaatsen.

13.2. De opdrachtgever dient direct bij levering de bestelling op eventuele beschadigingen te
controleren. Constateert de opdrachtgever toch een beschadiging, dan wordt verzocht de bestelling niet van de transporteur aan te nemen en foto’s te nemen van de levering en beschadiging. De
opdrachtgever aanvaardt het gebrek door het product in gebruik te nemen of te wijzigen.

13.3. Beschadigde, gebruikte en gemonteerde producten worden nimmer door de Opdrachtnemer
retour genomen.

Artikel 14. Oplevering.

14.1. Een door hem uitgevoerd werk, dan wel project, wordt geacht door de Opdrachtnemer aan de
opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij schriftelijk aan deze te kennen geeft dat het
betreffende werk, dan wel project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat deze het betreffende werk, dan wel project, in gebruik heeft genomen.

14.2. In het geval dat een door Opdrachtnemer met een opdrachtgever overeengekomen
opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 18 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden en is de Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 15. Klachten

Een opdrachtgever wordt geacht prompt na aflevering van de goederen, dan wel na de oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en in geval van geconstateerde gebreken deze
onmiddellijk aan de Opdrachtnemer te melden. Elke opdrachtgever wordt, behoudens in een geval van een niet te constateren gebrek, bij het ontbreken van binnen acht dagen na af - en/of oplevering van een betreffend goed en/of werk aan de Opdrachtnemer gerichte schriftelijke klachten akkoord te zijn gegaan met de staat waarin zulk een goed en/of werk op het moment van de af- en/of oplevering verkeerde. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16. Garantie

16.1 Standaard biedt de Opdrachtgever de wettelijke garantie op kozijnen en op glas.

16.2. Voor de waarborg verwijst de Opdrachtnemer naar de 10-jarige aansprakelijkheid zoals
opgenomen in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Foutieve installatie door een derde, foutief gebruik of schade door derden valt nooit onder de garantie. Onderhouds-, slijtage- of verplaatsingskosten zijn steeds uitgesloten uit de waarborg. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken. De waarborg vervalt nadat de opdrachtgever de geleverde of geplaatste producten heeft gewijzigd of heeft laten wijzigen door derden of indien de Klant zich niet houdt aan de afgesproken betalingsvoorwaarden.
Bij het afhalen worden de producten gecontroleerd op eventuele beschadigingen en bij goedkeuring
van de opdrachtgever en Opdrachtnemer worden deze onbeschadigd meegenomen door de
opdrachtgever. Voor beschadigingen die ontstaan tijdens het transport van de opdrachtgever is de
Opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.
Bij eigen montage door de opdrachtgever vervalt bij niet correct uitgevoerde montage de garantie.

16.3. Deuren hoger dan 240 cm kunnen krom trekken. Hierop verleent de Opdrachtnemer geen
garantie.

Artikel 17. Aansprakelijkheid.

17.1. De Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 18 lid 1 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van een opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel enige andere
persoon, die door deze te werk is gesteld. Voor schade veroorzaakt door toedoen van door de
Opdrachtnemer ingeschakelde derden is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk, zelfs niet in geval van zware fouten in hoofde van deze derden.

17.2. De Opdrachtnemer is slechts tot vergoeding van schade aan te spreken voor zover het directe
schade betreft als gevolg van een zware tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de
Opdrachtnemer. De schadevergoeding kan daarbij het factuurbedrag niet te boven gaan.
In elk geval dat de Opdrachtnemer een gebrek zal moeten verhelpen zal hij tot niet meer gehouden
kunnen zijn dan tot datgene dat hij in het kader daarvan zal moeten verrichten. In elk geval dat een
gebrek niet te verhelpen zal zijn, en dat er deswege door de Opdrachtnemer een vergoeding betaald
zal moeten worden, zal de alsdan door hem te betalen vergoeding, met inbegrip van gemaakte kosten, dus niet meer kunnen bedragen dan het factuurbedrag van het desbetreffende geleverde goed of van het desbetreffende opgeleverde werk.

17.3. De Opdrachtnemer zal hoe dan ook niet gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade,
door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan. Indirecte (gevolg)schade,
waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsschade, reputatieschade, schade aan zaken en personen en
omzetderving, is uitgesloten.

17.4. Indien een opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderling overleg besluiten om ter beslechting
daarvan een geschil over enig in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de kosten,
die deze derde in een voorkomend geval voor zijn werkzaamheden zal berekenen voor rekening komen van de partij, die door de derde in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18. Overmacht.

18.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van de Opdrachtnemer liggen, dan wel niet aan zijndoen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheid dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan de Opdrachtnemer door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of van diens leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van de Opdrachtnemer of diens leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

18.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zal de Opdrachtnemer niet alleen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Opdrachtnemer als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 19. Herroepingsrecht.

19.1 De opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst betreffende zogenaamde voorraadproducten te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de opdrachtgever ons (Martijn Kozijn, Kruisberg 46 6231 RK Meerssen Info@martijnkozijn.nl 043-8516415) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van de opdrachtgever betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

19.2 Gevolgen van de herroeping
Als de opdrachtgever de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de opdrachtgevers beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen de opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of de opdrachtgever heeft aangetoond dat deze de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De opdrachtgever dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop is besloten de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De opdrachtgever is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

19.3 De directe kosten van de terugzending komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De opdrachtgever is bij retourzending ook aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het transport naar de opdrachtnemer terug. Het risico ligt in Nederland bij de verzender, tenzij anders afgesproken. Schade als gevolge van montage van de goederen valt ook voor rekening van de opdrachtgever aangezien montage niet nodig wordt geacht om de aard, werking of de kenmerken van de goederen vast te stellen.

19.4 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Alle op aangeven van de opdrachtgever op maat gemaakte kozijnen, deuren, schuifpuien en andere producten, ook wel bekend bij de opdrachtnemer onder maatwerk, vallen onder de uitzondering op het herroepingsrecht.

19.5 Bij het retourneren van maatwerk worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht.
 

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud.

20.1. Elk door de Opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed, zelfs indien reeds
geïncorporeerd, blijft zijn eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs daarvan door de
Opdrachtnemer aan de opdrachtgever inclusief kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

20.2. Zolang een door hem aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is betaald, komt aan de Opdrachtnemer te allen tijde het recht toe om op een eerste vordering met betrekking daartoe door hem aan deze het desbetreffende goed tot zich te nemen, zelfs indien het reeds geïncorporeerd is. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van staking van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan de Opdrachtnemer het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging door hem aan deze, geleverde goederen, die nog niet door deze aan hem betaald zijn, meteen terug te nemen.

20.3. Zolang een opdrachtgever een door de Opdrachtnemer aan deze geleverd goed onbetaald laat, is deze niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot dat goed, zoals bijvoorbeeld het verpanden van het desbetreffende goed of het goed op enige wijze te bezwaren.
De opdrachtgever zal derden in kennis stellen van het eigendomsvoorbehoud.
Artikel 20. "Wanprestatie" en ontbinding.

21.1. Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde komt aan de
Opdrachtnemer bij elk niet nakomen van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van hem
verbintenissen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten dan wel om deze, al dan niet gedeeltelijk, (buiten)gerechtelijk te ontbinden.

21.2. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van staking van betaling, faillissement of liquidatie komt te verkeren, ons land verlaat, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij beslaglegging(en), is het in het eerste lid van dit artikel geformuleerde eveneens van toepassing. Indien zich één of meerdere van deze gevallen voordoen zullen alle vorderingen, die de Opdrachtnemer alsdan op een dergelijke opdrachtgever zal hebben, ter stond door hem opeisbaar zijn.

21.3 Het in de vorige leden bepaalde laat de (overige) wettelijke mogelijkheden van ontbinding,
opzegging en de rechten van de Opdrachtnemer op schadevergoeding onverlet. In geval van
beëindiging van de overeenkomst, zijn alle door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar. In geval van verbreking van de
overeenkomst door de opdrachtgever, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, zal de
opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de werf, verhoogd met een schadevergoeding van 30% van de verkoopprijs. In alle gevallen waarin de overeenkomst of de relatie tussen de opdrachtgever en
Opdrachtnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen
beheersen voor zover de betreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden er naar hun aard toe strekken om (ook) na de beëindiging van de overeenkomst of relatie van kracht te blijven.

Artikel 22. Betalingen.

22.1. Elke aan de Opdrachtnemer door een opdrachtgever verschuldigde betaling dient, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, binnen acht dagen na de datum van facturering aan de opdrachtgever te zijn verricht. Klachten wegens gebreken of niet-conformiteit schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op. De Opdrachtnemer kan de nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de opdrachtnemer opschorten, de leveringstermijn inbegrepen, zolang de opdrachtnemer niet aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst heeft voldaan.

22.2. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is de
Opdrachtnemer gerechtigd om aan deze vanaf de datum van facturering over het bedrag van de factuur een rente van 1 (één) procent per maand in rekening te brengen.

22.3. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is de
Opdrachtnemer voorts gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling te vorderen van alle kosten, die door hem buiten zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van hem vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door hem ingeschakelde advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders

22.4. Door de Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de vanwege een overschrijding van de betalingstermijn te betalen rente, gesteld op 15 procent van de hoofdsom, met een minimum van €200,- per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15 procent, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om in een voorkomend geval het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan een opdrachtgever in rekening te brengen.

22.5. Op elk ogenblik, en zelfs na faillissement of andere gevallen van samenloop, zal er tussen de
Opdrachtnemer en de opdrachtgever verrekening plaatsvinden tussen alle wederzijdse opeisbare
vorderingen. Bij niet-tijdige betaling of enige wanprestatie van de opdrachtgever, in geval van
faillissement of andere gevallen van samenloop, worden niet-vervallen schuldvorderingen op de
opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, waardoor de Opdrachtnemer
tot verrekening kan overgaan.

Artikel 23. Geschillen.

Op deze voorwaarden, op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle
geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door de Opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, uit de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de opdrachtgever.