Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Y & Y TRADE BV – KBO-nummer: 0722.601.993

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Y & Y TRADE BV, hierna te noemen "de Opdrachtnemer”, gevestigd te 2900 Schoten, Wijnegembaan 2 unit 18.

1.2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht accepteert een (potentiële) opdrachtgever de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen alsdan met uitsluiting van andere voorwaarden, welke dan ook, van toepassing zijn.

1.3. Een van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarde kan slechts bij een schriftelijke instemming van Opdrachtnemer gelding hebben en hem binden of blijken uit de uitvoering door de Opdrachtnemer. Een dergelijke schriftelijke instemming zal slechts gelden voor zolang de uitvoering van een opdracht in het kader waarvan deze gegeven is voortduurt. Een dergelijke instemming zal dus nooit verder kunnen reiken dan de opdracht waarvoor zij werd gegeven.

1.4. Bepalingen van de Opdrachtnemer daarentegen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen of beëindigen van de overeenkomst voort te duren, blijven echter wel van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

1.5. Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar zou zijn of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de algemene voorwaarden en evenmin van dat deel van de betroffen bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht. De nietige of onwerkzame bepaling wordt dan vervangen door een bepaling die de bedoeling van de Opdrachtnemer zo dicht als mogelijk benadert.

1.6. De Opdrachtnemer kan de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk na bekendmaking ervan aan de opdrachtgever van toepassing op (alle) nieuwe tussen partijen te sluiten overeenkomst(en). Voor alle tussen partijen lopende overeenkomst(en) treden de wijzigingen in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan aan de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever zich tegen deze gewijzigde voorwaarden schriftelijk verzet heeft, in welk geval de bestaande voorwaarden blijven gelden op deze lopende overeenkomsten.

Artikel 2. Overeenkomsten.

2.1. Een opdracht komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtnemer van de opdracht of door de feitelijke uitvoering door de Opdrachtnemer.

2.2. Indien er objectief vast te stellen elementen zijn die doen vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting of door hem te verrichten leveranties niet zou nakomen , is de Opdrachtnemer gerechtigd zijn prestaties op te schorten en/of de nodige provisies op te vragen alvorens zijn werkzaamheden/leveranties verder te zetten. Het is aan de Opdrachtnemer toegestaan om een onderzoek naar de kredietwaardigheid van een opdrachtgever te (doen) verrichten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan art. 5.90, tweede lid van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen de Opdrachtnemer en een (potentiële) opdrachtgever binden (opgegeven) maten, gewichten, eigenschappen, en dergelijke, van door hem bij een aanbieding geoffreerde, dan wel van door hem bij de uitvoering van een opdracht gebruikte, materialen en producten, alsmede andere gegevens daarvan, vermeld in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, en dergelijke, hem niet.

2.4. Alle maten en andere gegevens vermeld op een offerte worden steeds aanzien als maten opgegeven door de opdrachtgever. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor maten opgenomen door de opdrachtgever of derden, zodat de Opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade ten gevolge van verkeerd opgenomen maten.

Artikel 3. Afspraken.

Afspraken en/of overeenkomsten tussen een lid van het personeel van de Opdrachtnemer en een opdrachtgever, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij nadien schriftelijk door het bestuursorgaan bevestigd.


Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten / Persoonsgegevens/ Privacywet.

4.1. Tenzij anders tussen de Opdrachtnemer en een (potentiële) opdrachtgever zal worden overeengekomen verblijft elk intellectueel eigendomsrecht waar het door hem aan deze verstrekte gegevens betreft, bij de Opdrachtnemer. Het is aan een (potentiële) opdrachtgever slechts met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtnemer toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

4.2. Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door de Opdrachtnemer aan een (potentiële) opdrachtgever wordt verstrekt, blijft onvervreemdbaar eigendom van de Opdrachtnemer en dient op eerste verzoek van de Opdrachtnemer onverwijld door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer terugbezorgd te worden.

4.3. Een (potentiële) opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer bij elke overtreding van het hierin bepaalde een boete verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de opdrachtgever om de gehele door hem geleden en nog te lijden schade van de opdrachtgever terug te vorderen.

4.4 De Opdrachtnemer verklaart dat de gegevens van de opdrachtgever die hem bekend zijn, zonder vooraf gevraagde toestemming niet aan derden worden verstrekt. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de privacyverklaring van de Opdrachtnemer.


Artikel 5. Verplichtingen van een opdrachtgever.


5.1. Een opdrachtgever dient, tenzij anders is of zal worden overeengekomen, er zorg voor te dragen dat de Opdrachtnemer tijdig, dat wil zeggen vóórdat er door hem begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:

a. alle met betrekking tot een gegeven opdracht vereiste vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen, toewijzingen, etc.; waarbij de opdrachtnemer ontslagen wordt van enige controleverplichting; het gunnen van de opdracht betekent dat de opdrachtgever verklaart deze vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen, toewijzingen,… bekomen heeft.

b. de locatie, respectievelijk de ruimte, waar de Opdrachtnemer werkzaamheden zal moeten uitvoeren, welke alsdan geheel ontruimd, proper en droog zal moeten zijn;

c. voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, en/of afvoer van bouwmaterialen en werktuigen, etc., en dit alles op aanwijzing van de Opdrachtgever;

d. voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door de Opdrachtgever benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op aanwijzing van de Opdrachtgever;

e. alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, en/of op, en/of aan, en/of onder een locatie, en/of perceel, en/of pand bevindt, zoals kabels, leidingen, buizen, etc.;

f. personen die, voor zover benodigd, dienen zorg te dragen voor het toezicht op voorgeschreven in acht te nemen veiligheidsvoorschriften, en de uitvoering daarvan, onder andere bij werkzaamheden aan wegen.

5.2. Een opdrachtgever is verplicht, en in elk geval voor zover zulks reeds op of nabij een locatie van door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden aanwezig is, het door de opdrachtgever daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.

5.3. Wanneer op de werf blijkt dat plaatsing niet mogelijk is omdat de ruwbouw niet klaar of eensluidend is, hanteringsmateriaal niet aanwezig is of er andere belemmeringen zijn, zal de opdrachtgever de kosten van de nutteloze verplaatsing vergoeden alsook een forfaitair bedrag dat nog te bepalen is ter vergoeding van andere onkosten.


Artikel 6. Uitbesteding van werkzaamheden aan derden.


Het is te allen tijde aan Opdrachtnemer toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten.


Artikel 7. Prijswijzigingen.


De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om na het verlenen van een opdracht aan hem verhogingen van kosten ten gevolge van wijzigingen in lonen, premies en arbeidsvoorwaarden, sociale lasten en taksen, vervoerskosten etc., integraal aan de opdrachtgever door te rekenen. Zo ook is de Opdrachtnemer gerechtigd om voor hem onvoorziene wijzigingen in materiaalprijzen en in de prijzen van door hem te leveren andere goederen integraal aan de opdrachtgever door te rekenen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze bekend zijn gemaakt. De opdrachtgever erkent hiermee akkoord te kunnen gaan gelet op de wetenschap dat de prijzen van o.a. de materialen en grondstoffen die de Opdrachtnemer gebruikt zeer snel variëren op de markt en dat de opdrachtnemer dus het prijsverschil in meer ten laste zal nemen. De prijswijziging kan maximaal 80% van de oorspronkelijke prijs bedragen.


Artikel 8. Meer- en minderwerk.


8.1. Indien de uitvoeringsplannen gewijzigd worden, indien er foute gegevens verschaft zijn op basis waarvan de offerte werd opgesteld, of indien bij opmeting of uitvoering zou blijken dat er meerwerken noodzakelijk zijn om tot een deugdelijke uitvoering te komen, heeft de Opdrachtnemer het recht de prijs aan te passen aan de gevraagde uitvoering. De opdrachtnemer kan de uitvoering van de meerwerken weigeren indien de opdrachtgever weigert om een gevraagd schriftelijk akkoord met de meerwerken en de prijsaanpassing te geven. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in voorkomend geval worden verrekend.

8.2. Indien en voor zover de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor hem onvoorzienbare kostenverhogende factoren, zal hij gerechtigd zijn om dit integraal aan de opdrachtgever door te rekenen. Zo geschiedt de plaatsing bij voorkeur in één keer, in overeenstemming met het Staatslastenboek STS 52 en Technische Voorlichting (TV) 188 van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), tenzij anders overeengekomen. De meerkost die door een fasering van de werken zou ontstaan, is ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 9. Materialen.

9.1. De Opdrachtnemer wijst de opdrachtgever erop dat de kozijnen niet standaard uitgerust zijn met veiligheidsglas. De Opdrachtnemer adviseert te allen tijde beglazing die onder de 80 cm reikt (standaard) te vervangen door veiligheidsglas.

9.2. Zout- en chloorlucht (bv. directe zeelucht) kunnen het hang- en sluitwerk aantasten. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade die hierdoor ontstaat.

9.3. Een kunststof kozijn is onderhoudsarm. Enig preventief onderhoud heeft echter wel een positief effect op de levensduur. Door een aantal keer per jaar de kozijnen aan de buitenkant af te soppen worden eventuele schadelijke stoffen verwijderd. Eén keer per jaar nabehandelen met de producten in het onderhoudspakket dat door de Opdrachtnemer wordt geadviseerd.

9.4. Dode wormsteken, geringe kleurverschillen (kleuren zijn indicatief), mat glans en of grillige vormen in de textuur van het hout kunnen niet worden aanzien als een gebrek.

9.5. De Opdrachtnemer verwijst voor het overige naar de bepalingen omtrent Garanties zoals opgenomen onder artikel 16.

Artikel 10. Webshop

10.1. In het geval waarbij de opdrachtgever kozijnen inclusief beglazing via de webshop van de Opdrachtnemer bestelt en die geleverd worden door een transportbedrijf of door de opdrachtgever afgehaald worden bij een van de vestigingen van de Opdrachtnemer, kan niet zodanig beoordeeld worden door de Opdrachtnemer of de NEN3569 norm/normen omtrent veiligheidsglas van toepassing zijn. De verantwoordelijk ligt hierbij volledig bij de opdrachtgever. De Opdrachtnemer adviseert aan de opdrachtgever zelf de normering na te leven en bij twijfel contact met de Opdrachtnemer op te nemen. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

10.2. De Opdrachtnemer kan en zal nooit de situatie beoordelen bij webshop bestellingen, leveringen en/of afhaal opdrachten wat betreft het juiste winddrukgebied of de aantasting van hang- en sluitwerk en in het algemeen het al dan niet geschikt zijn van de bestelde producten voor de doelstelling van de opdrachtgever. De opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk. De Opdrachtnemer adviseert aan de opdrachtgever bij het naleven van de normering contact met de Opdrachtnemer op te nemen.

Artikel 11. Annuleringen.

11.1. In het geval dat een opdrachtgever een aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht annuleert, zal deze alle reeds door de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) moeten vergoeden, alsmede bij wege van schadeloosstelling voor winstderving één derde van het met hem overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk de Opdrachtnemer de opdracht zou uitvoeren. In een dergelijk geval zal een opdrachtgever de Opdrachtnemer voorts moeten vrijwaren ingeval van vorderingen van derden, die volgen uit de desbetreffende annulering.

11.2. Betaling door een opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat het recht aan de Opdrachtnemer onverlet om daarnaast betaling te vorderen van de gehele door hem door de annulering geleden schade.

11.3. Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het niet verlenen van subsidies, het niet verkrijgen van financieringen, of het niet verkrijgen van de vereiste vergunningen, alsmede onvoorziene omstandigheden, aan een opdrachtgever nooit een recht om tot het annuleren van een aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht zonder schadeloosstelling over te gaan. De opdrachtgever doet expliciet afstand van de mogelijkheid om zich te beroepen op art. 5.74 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek.

11.4 Maatwerk kan nooit zonder vergoeding geannuleerd worden en de volledige kost dient vergoed te worden. Deze kosten worden voor ieder product afzonderlijk bepaald.

Artikel 12. Leveringstermijnen.

12.1. Onder levering wordt verstaan de datum waarop de hoofdbestelling geleverd wordt en niet de datum van eventuele afwerking. De leveringstermijn neemt een aanvang op het moment dat alle productiegegevens (incl. maatvoering) gekend zijn. Iedere wijziging van de opdrachtgever aan een bestelling in uitvoering doet na aanvaarding ervan een nieuwe termijn lopen.

12.2. In het geval dat een door Opdrachtnemer met een opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht

van de Opdrachtnemer ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 18 lid 1 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden en is de Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd.

12.3. De door de Opdrachtnemer meegedeelde leveringstermijnen en oplevertermijnen zijn louter indicatief en zijn niet bindend.

12.4. Enkel ingeval van een aantoonbare onredelijke aan de Opdrachtnemer toerekenbare vertraging in de levering en na aangetekende ingebrekestelling waaraan de Opdrachtnemer geen gevolg geeft binnen de 14 werkdagen, heeft de opdrachtgever het recht om tot ontbinding van zijn aankoop over te gaan. De opdrachtgever verzaakt uitdrukkelijk aan elke ander mogelijk verhaalmiddel. Vertraging kan geen aanleiding tot schadevergoeding geven.

Artikel 13. Leveringsvoorwaarden

13.1. De Opdrachtnemer hanteert een drempellevering. Dit houdt in dat het product tot aan de voorzijde van het huis geleverd wordt, ogenblik waarop het risico overgaat op de Opdrachtgever. De opdrachtgever dient zelf het product naar het terrein of naar binnen toe te verplaatsen.

13.2. De opdrachtgever dient direct bij levering de bestelling op eventuele beschadigingen te controleren. Constateert de opdrachtgever toch een beschadiging, dan wordt verzocht de bestelling niet van de transporteur aan te nemen en foto’s te nemen van de levering en beschadiging. De opdrachtgever aanvaardt het gebrek door het product in gebruik te nemen of te wijzigen.

13.3. Door de opdrachtgever, zijn aangestelden of andere personen of zaken waarvoor de opdrachtgever instaat beschadigde, gebruikte en gemonteerde producten worden nimmer door de Opdrachtnemer retour genomen.

13.4. Na levering van de producten rust het risico van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging bij de opdrachtgever.

13.5. Neemt de opdrachtgever producten niet of niet tijdig van de Opdrachtnemer af, dan treedt verzuim zonder ingebrekestelling in. De Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan tegen een stockagekost van 10 euro per dag per m2 of m3 en in voorkomend geval deze na x aantal maanden aan een derde partij te verkopen, dan wel te vernietigen. In dit laatste geval wordt de opdrachtnemer geacht tot verbreking te zijn overgegaan. De opdrachtgever staat in voor de kosten van verkoop en vernietiging, naast de in artikel 11 opgenomen vergoedingen ten gunste van de opdrachtnemer.

13.6. Bij het afhalen worden de producten gecontroleerd op eventuele beschadigingen en bij goedkeuring van de opdrachtgever en Opdrachtnemer worden deze onbeschadigd meegenomen door de opdrachtgever. Voor beschadigingen die ontstaan tijdens het transport van de opdrachtgever is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.


Artikel 14. Oplevering.


Een door haar uitgevoerd werk of project, wordt geacht door de Opdrachtnemer aan de opdrachtgever te zijn opgeleverd op het tijdstip dat zij schriftelijk aan deze te kennen geeft dat het betreffende werk of project, gereed is, dan wel op het tijdstip dat de opdrachtgever of diens klant het betreffende werk of project, in gebruik heeft genomen.

Artikel 15. Klachten

Een opdrachtgever wordt geacht prompt na aflevering van de goederen, dan wel na de oplevering van een werk, tot de inspectie daarvan over te gaan, en in geval van geconstateerde gebreken deze onmiddellijk aan de Opdrachtnemer te melden.

Elke opdrachtgever wordt, behoudens in een geval van een niet te constateren gebrek, bij het ontbreken van aan de Opdrachtnemer gerichte schriftelijke klachten binnen acht kalenderdagen na af - en/of oplevering van een betreffend goed en/of werk akkoord te zijn gegaan met de staat waarin zulk een goed en/of werk op het moment van de af- en/of oplevering verkeerde.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.


Artikel 16. Garantie

16.1. Standaard biedt de Opdrachtnemer t.a.v. consumenten de volgende garantie aan per merk:

- Drutex en Gealan:

  • • 10 jaar op kozijn
  • • 5 jaar op glas
  • • 2 jaar op hang- en sluitwerk

- Proline en Roplasto (Basic, Basic Plus en Premium)

  • • 1 jaar garantie op Kozijn, glas en hang- en sluitwerk

16.2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer t.a.v. de professionele opdrachtgever (onderneming) voor verborgen gebreken aan de geleverde goederen is beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering. Alle klachten moeten binnen deze termijn na het ontvangen der goederen, per aangetekend schrijven gemeld worden. Na het verstrijken van de termijn vervalt deze waarborgtermijn.

16.3. Voor de waarborg verwijst de Opdrachtnemer naar de 10-jarige aansprakelijkheid zoals opgenomen in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover deze wettelijk van toepassing zou zijn op de levering en plaatsing van de ramen en deuren.

Foutieve installatie door een derde, foutief gebruik of schade door derden valt nooit onder de garantie. Onderhouds-, slijtage- of verplaatsingskosten zijn steeds uitgesloten uit de waarborg.

In geen geval kan een vergoeding worden geëist van de Opdrachtnemer wegens directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken. De waarborg vervalt nadat de opdrachtgever de geleverde of geplaatste producten heeft gewijzigd of heeft laten wijzigen door derden of indien de opdrachtgever zich niet houdt aan de afgesproken betalingsvoorwaarden.

Bij eigen montage door de opdrachtgever vervalt bij niet correct uitgevoerde montage de garantie.

16.4. Deuren hoger dan 220 cm kunnen krom trekken. Hierop verleent de Opdrachtnemer geen garantie.

16.5. Indien een product of defect niet onder de garantie valt, dan is de opdrachtgever de voorrijkosten en een minimaal uurloon van 53,71 EUR (excl. btw) verschuldigd aan de Opdrachtnemer.

Artikel 17. Aansprakelijkheid.

17.1. De Opdrachtnemer kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 18 lid 1 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van een opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel enige andere persoon, die door deze te werk is gesteld. Voor schade veroorzaakt door toedoen van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of zware fouten in hoofde van deze derden.

17.2. De Opdrachtnemer is slechts tot vergoeding van schade aan te spreken voor zover het directe schade betreft als gevolg van opzet of een zware tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtnemer.

17.3. In alle gevallen van aansprakelijkheid beperkt de Opdrachtnemer de te vergoeden schade tot het factuurbedrag.

17.4. In geval van zichtbare of verborgen gebreken in de materialen en/of plaatsing, heeft de Opdrachtnemer het recht om:

a. de gebrekkige goederen te herstellen;

b. de gebrekkige goederen te vervangen waarbij de vervangen goederen weer de eigendom worden van de Opdrachtnemer;

c. de prijs te verminderen in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen, of;

d. de door partijen overeengekomen eenheidsprijs terug te betalen.

17.5. De Opdrachtnemer zal hoe dan ook niet gehouden zijn tot het vergoeden van gevolgschade, door welke gebeurtenis een dergelijke schade dan ook is ontstaan, behoudens in geval van zware fout of opzet van de Opdrachtnemer. Indirecte (gevolg)schade, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsschade, reputatieschade, schade aan zaken en personen en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 18. Overmacht.

18.1. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van de Opdrachtnemer liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheid dan ook; epidemie en pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan de Opdrachtnemer door diens leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of van diens leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van de Opdrachtnemer of diens leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

18.2. Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in het eerste lid van dit artikel zal de Opdrachtnemer niet alleen niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van elk geval op zich afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een blijvende onmogelijkheid van levering en/of uitvoering van meer dan 3 maanden, zoals overeengekomen, zal de desbetreffende overeenkomst beschouwd worden als te zijn geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, zij het gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Opdrachtnemer als diens opdrachtgever, eventueel onder aanpassing van de door de laatste aan de eerste te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud.

19.1. Elk door de Opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed, zelfs indien reeds geïncorporeerd, blijft zijn eigendom tot aan de volledige betaling van de prijs daarvan door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer inclusief kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

19.2. Zolang een door de Opdrachtnemer aan een opdrachtgever geleverd goed nog niet door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer is betaald, komt aan de Opdrachtnemer te allen tijde het recht toe om het desbetreffende goed tot zich te nemen, zelfs indien het reeds geïncorporeerd is. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van staking van betaling, faillissement, of liquidatie komt te verkeren, dan wel bij beslaglegging(en), komt aan de Opdrachtnemer het recht toe om, zonder enige voorafgaande aankondiging door haar aan de opdrachtgever, geleverde goederen, die nog niet door de opdrachtgever aan haar betaald zijn, meteen terug te nemen.

19.3. Zolang een opdrachtgever een door de Opdrachtnemer aan deze geleverd goed onbetaald laat, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot het verrichten van enige daad van beschikking met betrekking tot dat goed, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief) het verpanden van het desbetreffende goed of het goed op enige wijze te bezwaren. De opdrachtgever zal derden in kennis stellen van het eigendomsvoorbehoud.


Artikel 20. "Wanprestatie" en ontbinding.

20.1. Onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek te dien aanzien bepaalde komt aan de Opdrachtnemer bij elk niet nakomen van een opdrachtgever het recht toe om het nakomen van op de Opdrachtnemer rustende verbintenissen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst op te schorten dan wel om deze, al dan niet gedeeltelijk, (buiten)gerechtelijk te ontbinden.

20.2. In een geval dat een opdrachtgever in een staat van staking van betaling, faillissement of liquidatie komt te verkeren, zijn onderneming vervreemdt, dan wel bij beslaglegging(en), is de Opdrachtnemer eveneens gerechtigd de desbetreffende overeenkomst op te schorten dan wel om deze, al dan niet gedeeltelijk, (buiten)gerechtelijk te ontbinden. Indien zich één of meerdere van deze gevallen voordoen zullen alle vorderingen, die de Opdrachtnemer alsdan op een dergelijke opdrachtgever zal hebben, terstond door hem opeisbaar zijn.

20.3 Het in de vorige leden bepaalde laat de (overige) wettelijke mogelijkheden van ontbinding, opzegging en de rechten van de Opdrachtnemer op schadevergoeding onverlet. In geval van beëindiging van de overeenkomst, zijn alle door de opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

20.4. In het geval dat een opdrachtgever een aan de Opdrachtnemer gegeven opdracht ontbindt, zal deze alle reeds door de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen, etc.) moeten vergoeden, alsmede bij wege van schadeloosstelling voor winstderving één derde van het met hem overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk de Opdrachtnemer de opdracht zou uitvoeren. In een dergelijk geval zal een opdrachtgever de Opdrachtnemer voorts moeten vrijwaren ingeval van vorderingen van derden, die volgen uit de desbetreffende ontbinding.

20.5. Betaling door een opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat het recht aan de Opdrachtnemer onverlet om daarnaast betaling te vorderen van de gehele door hem door de ontbinding geleden schade.


Artikel 21. Betalingen.

21.1. Elke aan de Opdrachtnemer door een opdrachtgever verschuldigde betaling dient, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen, binnen acht kalenderdagen na de datum van facturering aan de opdrachtgever te zijn verricht. Klachten wegens gebreken of niet-conformiteit schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op. De Opdrachtnemer kan de nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de opdrachtnemer opschorten, de leveringstermijn inbegrepen, zolang de opdrachtnemer niet aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst heeft voldaan.

21.2. Bij elke overschrijding door een opdrachtgever van de in het vorige lid gestelde betalingstermijn is de Opdrachtnemer gerechtigd om aan de opdrachtgever vanaf de datum van facturering over het bedrag van de factuur een rente van 1 (één) procent per maand in rekening te brengen.

21.3. Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is de Opdrachtnemer voorts gerechtigd om van de opdrachtgever de betaling te vorderen van alle kosten, die door hem buitengerechtelijk zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van hem vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door hem ingeschakelde advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders.

21.4. Door de Opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke kosten worden minimaal, onverminderd de vanwege een overschrijding van de betalingstermijn te betalen rente, gesteld op 15 procent van de hoofdsom, met een minimum van €200,- per geval. Indien de werkelijk te maken, dan wel gemaakte, buitengerechtelijke kosten hoger liggen dan 15 procent, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om in een voorkomend geval het totaalbedrag van deze werkelijke buitengerechtelijke kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

21.5. Op elk ogenblik, en zelfs na faillissement of andere gevallen van samenloop, zal er tussen de Opdrachtnemer en de opdrachtgever verrekening plaatsvinden tussen alle wederzijdse opeisbare vorderingen. Bij niet-tijdige betaling of enige wanprestatie van de opdrachtgever, in geval van faillissement of andere gevallen van samenloop, worden niet-vervallen schuldvorderingen op de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, waardoor de Opdrachtnemer tot verrekening kan overgaan.
 

Artikel 22. Herroepingsrecht

22.1. De opdrachtgever-consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst op afstand betreffende zogenaamde voorraadproducten te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de opdrachtgever ons (Y&Y Trade BV, Wijnegembaan 2, unit 18, 2900 Schoten, schoten@martijnkozijn.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van de opdrachtgever betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De opdrachtgever kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals voorzien in bijlage 2 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht.

22.2. Als de opdrachtgever de overeenkomst herroept overeenkomstig het vorige lid, ontvangt deze alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de opdrachtgevers beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen de opdrachtgever terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of de opdrachtgever heeft aangetoond dat deze de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De opdrachtgever dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop is besloten de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De opdrachtgever is op tijd als deze de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

22.3. De directe kosten van de terugzending komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De opdrachtgever is bij retourzending ook aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het transport naar de opdrachtnemer terug. Het risico ligt bij de verzender, tenzij anders afgesproken. Schade als gevolge van montage van de goederen valt ook voor rekening van de opdrachtgever aangezien montage niet nodig wordt geacht om de aard, werking of de kenmerken van de goederen vast te stellen.

22.4. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Alle op aangeven van de opdrachtgever op maat gemaakte kozijnen, deuren, schuifpuien en andere producten, ook wel bekend bij de opdrachtnemer onder maatwerk, vallen onder de uitzondering op het herroepingsrecht.

22.5. Bij het retourneren van maatwerk worden alle gemaakte kosten in rekening gebracht.”
 

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen.

23.1. Op deze voorwaarden, op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door de Opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of uit de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de opdrachtgever. Bij opdrachtgevers-consumenten zijn de rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

23.2. Indien een opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderling overleg besluiten om ter beslechting daarvan een geschil over enig in dit artikel bepaalde aan een derde voor te leggen, dan zullen de kosten, die deze derde in een voorkomend geval voor zijn werkzaamheden zal berekenen voor rekening komen van de partij, die door de derde in het ongelijk wordt gesteld.